Obecné podmínky soutěže na Studenta.cz

Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel marketingové soutěže (dále jen "soutěž"). Tento dokument je jediný, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu k účastníkům soutěže v prostředí sítě Internet.

Pravidla soutěže na Studenta.cz

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Economia, a.s. se sídlem Pernerova 673/47, PSČ 186 00, IČ: 28191226 (dále v tomto odstavci jen "pořadatel").

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v prostředí sítě Internet vždy v přesně stanoveném termínu uvedeném v textu soutěže (dále jen "doba konání soutěže" a "místo konání soutěže").

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let, s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky (dále také "účastník" nebo "soutěžící").

Každý soutěžící se ze své mailové adresy a místa bydliště nebo adresy pro doručování na území České republiky smí účastnit soutěže jen jednou.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže, jakož i jim osoby blízké dle § 22 Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4. Princip a podmínky soutěže

Účastník se zapojí do soutěže tak, že řádně vyplní registrační formulář, který je uveřejněn na www.studenta.cz podle konání soutěže (dále jen "registrační formulář") a vybere správnou možnost odpovědi z pevně stanovených možností (a, b, c, atd.) (dále jen "soutěžní otázky") a dále správně odpoví na doplňující soutěžní otázku (dále jen "doplňující soutěžní otázka").

Registrace

Pro řádnou registraci do soutěže musí soutěžící v rámci registračního formuláře vyplnit řádně a pravdivě následující údaje: jméno a příjmení, emailovou adresu, telefon, odpovědi na soutěžní otázky a doplňující soutěžní otázky a potvrdit souhlas s pravidly soutěže, se zveřejněním svých fotografií či jiného materiálu na Internetu, jakož i se zpracováním osobních údajů a vše odeslat přes dané internetové stránky.

Do soutěže nebudou zejména zařazeny registrační formuláře vyplněné mimo dobu konání soutěže či registrační formuláře neobsahující veškeré údaje. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení vyplněných registračních formulářů.

Za soutěžícího se považuje osoba, jež je uvedena ve vyplněném registračním formuláři. Pořadatel je oprávněn ověřit identitu soutěžícího při předávání výhry tak, že vyzve soutěžícího k podpisu čestného prohlášení o tom, že je platným soutěžícím, který je uveden v registračním formuláři. Odmítnutím podpisu takového čestného prohlášení je soutěžící vyřazen ze soutěže a výhra mu nebude předána.

5. Výhry v soutěži

Výhry v soutěži jsou vždy uvedeny v textu soutěže, stejně tak počet výherců.

Výherci se stanou soutěžící, kteří se soutěže zúčastnili v souladu s těmito pravidly, správně vybrali možnosti správných odpovědí na soutěžní otázky a dále správně odpověděli na doplňující soutěžní otázku. V případě více správných odpovědí na soutěžní otázky, než je počet výher, je rozhodující čas odeslání registračního formuláře. V případě, že žádný ze soutěžících nezodpoví doplňující soutěžní otázku správně, pak se stává výhercem výhry soutěžící, který na doplňující soutěžní otázku odpověděl co nejblíže správné odpovědi. Podle odpovědí na doplňující soutěžní otázku se následně určí pořadí umístění výherců v soutěži.

6. Kontaktování výherce a doručení výher

Výherci v soutěži budou o výhře informováni telefonicky nebo emailem nejpozději do 30 kalendářních dnů od vyhodnocení soutěže.

7. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této soutěže (dále jen údaje) do databáze společnosti Economia, a.s. se sídlem Pernerova 673/47, PSČ 186 00, IČ: 28191226 (dále v tomto odstavci jen "správce 1") a partnerem, kterým je poskytovatel výhry do soutěže a jež je uveden v webových stránkách soutěže (dále jen "správce2"), a s jejich následným zpracováním, ať již manuálně či elektronicky, pro marketingové účely správce 1 a správce 2 ("správce 1" a "správce 2" dále společně také jako "správce") , tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tedy do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese správce 1 odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže, má za následek vyřazení účastníka ze soutěže. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §77 a násl. Občanského zákoníku i chráněné prvky jeho osobnosti; v této souvislosti je tak pořadatel oprávněn přiměřeně užít i jméno, příjmení, podobu a projevy osobní povahy účastníka soutěže, v médiích (včetně sítě Internet a sociálních sítích), v propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a tyto záznamy mohou být uchovávány a dále zpracovávány po dobu 5 let od ukončení soutěže.

8. Duševní vlastnictví

V případě, že předpokladem účasti v soutěži je zaslání fotografického, jiného obrazového či zvukového záznamu, účastník soutěže tímto výslovně prohlašuje, že k jím zaslanému fotografickému či jinému materiálu vykonává veškerá práva vyplývající z duševního vlastnictví a že jeho zveřejněním na serverech pořadatele a jeho sociálních sítích v souvislosti se soutěží nedojde k zásahu do práv třetích osob. Účastník soutěže zároveň tímto vyslovuje souhlas se zveřejněním jím poskytnutého materiálu na serverech pořadatele a jeho sociálních sítích v rámci soutěže.

9. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.

Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody, které byly soutěžícím způsobeny užíváním výher ze soutěže. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na internetové stránce www.studenta.cz.

Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky, týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.

Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Účastník se zavazuje uvádět v registračním formuláři pouze pravdivé údaje. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější