Hororové parkování ve městě pomáhá vyřešit i vysoká škola
poweredbyexperts

Hororové parkování ve městě pomáhá vyřešit i vysoká škola

Rychlý nárůst motorizace se odráží v nesouladu počtu dopravních prostředků a kapacitních možností dopravní infrastruktury. Nevyváženost těchto poměrů vytváří složité dopravní situace ústící do nepropustnosti cest, kongescí a kolizních stavů, které zvyšují riziko dopravy na cestách, vytváří složité situace a předražují celou logistiku dopravy. Situaci komplikují parkující vozidla, která omezují manévrovací možnosti projíždějících vozidel a naopak zvyšují provoz ta vozidla, která marně hledají místo k parkování.

Vzhledem k neutěšené situaci v této oblasti, kterou je třeba řešit, se vedení města Přerov rozhodlo uzavřít smlouvu o spolupráci s Vysokou školou logistiky o.p.s. (VŠLG) a Technickými službami města Přerova s.r.o., ohledně vytvoření studií a návrhů pro zlepšení této situace.  Jelikož studie a koncepce dopravy v klidu ve městě, které má magistrát města Přerova k dispozici je již neaktuální a neúplná, vznikla pracovní skupina Rady města Přerova pro řešení „ dopravy v klidu“.

Úloha Vysoké školy logistiky je v roli nezávislého odborného garanta, který prostřednictvím aktivit svých studentů pod vedením kvalifikovaných odborníků se podílí na řešení této problematiky. V průběhu měsíce května, června a července roku 2012 proběhl monitoring parkujících vozidel ve městě Přerov za účasti studentů VŠLG.  Terénní měření probíhalo ve třech následujících etapách:  Etapa první proběhla v oblasti „Centrum“  (kdy byl monitorován střed města ve všech ulicích), Etapa druhá proběhla v oblasti  „Jih“ a Etapa třetí proběhla v oblasti „Sever“. Měření vždy probíhalo ve třech časech na každou lokalitu a to ranní, polední a odpolední měření, kdy studenti VŠLG měli za úkol v těchto časových horizontech monitorovat zadané oblasti.

Na schůzce pracovní skupiny (všech tří spolupracujících zapojených subjektů) byly prezentovány výsledky měření a byl nastíněn směr dalšího řešení této problematiky. Během výše uvedených tří etap měření bylo přibližně třicítkou studentů VŠLG změřeno 17 811 vozidel ve třech oblastech, které se skládaly z 21 územních okrsků.  Bylo například zjištěno, že v každém okamžiku parkuje ve městě na veřejných stáních asi 6000 vozidel. Mezi další přínosné informace pak patří také ty vztahující se k délce stání jednotlivých vozidel v lokalitách nebo také zjištění demaskující dlouhodobě stojící vozidla.

Výsledky studie přináší nové podněty k řešení stávající nevyhovující situace parkování ve městě. Konkrétní návrhy plynoucí ze zjištěných údajů budou formovány v následujících měsících, jisté však je, že bude nutné učinit celou řadu konkrétních změn. Z hlediska dlouhodobé perspektivy by přitom měly změny ve struktuře parkování souznít s řešením celkové značně nevyhovující dopravní situace města. I z toho důvodu bude nutné, aby pracovní skupina přistoupila k analýze dalších částí dopravní situace a dopravní infrastruktury.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější