Studium a sirotčí důchod: Kdy na něj máte nárok?

Studium a sirotčí důchod: Kdy na něj máte nárok?

Úmrtí v rodině znamená vždy tragédii. Pozůstalé navíc čeká kromě posledního rozloučení se zesnulým také spousta právních a úředních aktivit spojených nejen s dědickým řízením, oznámením úmrtí jednotlivým úřadům, ale i s vznikem nároku na důchod po zemřelém, například důchod sirotčí. Je ovšem dobré vědět, za jakých podmínek má mladý člověk nárok na podporu státu a jaké dokumenty je třeba doložit.

Kdo má nárok na sirotčí důchod?

Dle České správy sociálního zabezpečení má na sirotčí důchod nárok pozůstalý, jehož zákonný zástupce pobíral starobní, či invalidní důchod, zemřel na následky úrazu v práci, a nebo získal potřebnou dobu důchodového pojištění. Zda zemřelý tuto podmínku potřebné doby pojištění naplnil, lze ověřit zde (délka doby závisí na roku narození, na počtu dětí u žen, atd.). Pokud zemřelý tuto podmínku pojistné doby nesplnil, nárok na sirotčí důchod nemusí být přiznán.

Výčet podmínek však nekončí. Pozůstalé dítě musí rovněž splňovat i tzv. podmínky nezaopatřenosti dítěte. Nezaopatřené dítě se poté v liteře zákona definuje takto:

a, dítě do skončení povinné školní docházky, a poté nejdéle do 26 let, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání (například studuje vysokou školu),

b, dítě se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz či z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopno vykonávat výdělečnou činnost,

c, za nezaopatřené dítě se také považuje dítě do 18. let věku, které skončilo povinnou školní docházku a je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci

Foto: Studenta

Kde a jak se o sirotčí důchod žádat?

Žádost o sirotčí důchod podává za nezletilého sirotka jeho zákonný zástupce, zletilý sirotek podává žádost o sirotčí důchod osobně na okresní správě sociálního zabezpečení dle místa svého bydliště. K žádosti o sirotčí důchod je nutno dodat tyto dokumenty:

a, občanský průkaz nebo rodný list dítěte

b, úmrtní list zemřelého člověka (výpis z matriky, rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého)

c, je-li k dispozici rozhodnutí o přiznání starobního nebo invalidního důchodu

d, v případě, že zemřelý rodič nebyl poživatelem důchodu, doklady prokazující dobu pojištění včetně náhradních dob pojištění (tzv. základní vojenská služba, doba studia, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, apod.) nebo údaje o těchto dobách

e, u osvojení dítěte rozhodnutí soudu

f, u dítěte převzatého zemřelým do péče nahrazující péči rodičů doklad prokazující svěření dítěte do péče

g, u dítěte, které již skončilo povinnou školní docházku, potvrzení o studiu nebo učení, popř. další doklady prokazující jeho nezaopatřenost (zdravotní stav, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání dětí mladších 18 let apod.)

Výše sirotčího důchodu?

Základní výměr pro sirotčí důchod pro rok 2017 je 2550 Kč měsíčně a téměř každoročně se mírně zvyšuje. K základní výměře pro sirotčí důchod se poté připočítává výše 40% výměry starobního nebo invalidního důchodu III. stupně, na který měl zemřelý nárok v době smrti. Vše lze spočítat například zde.

Foto: Studenta

Sirotčí důchod, práce a přivýdělky

Pokud si při studiu na vysoké škole jako sirotek přivyděláváte, musíte rovněž splňovat jistá omezení ve výši zisku za práci. Máte několik možností, jak si při studiu přivydělávat a o sirotčí důchod nepřijít.

Jedna z možností je pracovat jako OSVČ, roční zisk poté ale nesmí přesáhnout částku 62 121 Kč (údaj k roku 2013, k roku 2017 lze očekávat mírné zvýšení). Dále lze přivýdělek provést na základě dohody o provedení práce, či jako práci menšího rozsahu na dohodu o pracovní činnosti. Jednoduše řečeno, vám tedy při práci nesmí díky výdělečné činnosti vzniknout účast na sociálním pojištění (ať již u OSVČ, či v pracovním poměru).

Kdy sirotčí důchod končí a jak ohlásit ukončení?

Nárok na sirotčí důchod končí společně se zánikem podmínek nezaopatřenosti dítěti (například dokončení studia na vysoké škole, nástup do práce, a obdobně). Pokud ale sirotek například dokončí bakalářské studium a ihned navazuje na studium magisterské, sirotčí důchod je vyplácen i nadále, pokud prodleva mezi jednotlivými studii nedosáhne více než tří kalendářní měsíce. Skutečnost, že tento nárok zanikl (například, že student úspěšně zvládl magisterské studium) je sirotek povinen ohlásit České správě sociálního zabezpečení do 8 dnů ode dne zániku podmínky nezaopatřenosti (pokud ale například přerušujete studium pouze na rok, je možno poté opětovně o sirotčí důchod zažádat).

Ať už takovou situaci musíte řešit, ať řešíte co nejjednodušeji...

Zdroj: czzs.cz

Text: Petr Cieslar

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější