Studenti a daně: Jak na ně?

Studenti a daně: Jak na ně?

To, že jste studenti, ještě neznamená, že nemáte za určitých podmínek povinnost podat daňové přiznání. Pokud si přivyděláváte na brigádách či máte stálé zaměstnání, pravděpodobně se tomu nevyhnete. A někdy je to pro vás dokonce i výhodné. Studenta ve spolupráci s Jiřím Talknerem ze společnosti VGD dala dohromady několik základních bodů, které vám mohou usnadnit cestu spletitými paragrafy a formuláři.

1. Za jakých okolností si student musí podat daňové přiznání?

Student podává přiznání stejně jako ostatní poplatníci - pokud má souběh zaměstnání, ze kterých je mu daň srážena zálohou na daň nebo pokud měl během roku ostatní příjmy, které jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozeny:

a) příjmy z podnikání převyšující částku 15 000 Kč

b) příjmy z kapitálového majetku - úroky z úvěrů a půjček, prodej akcií apod.

c) příjmy z pronájmu

d) ostatní příjmy převyšující částku 20 000 Kč

2. Jak naložit s daněmi v případě, že student:

a) měl během roku více kratších brigád na Dohodu o provedení práce či Dohodu o pracovní činnosti?

Pokud měl souběh zaměstnání, ze kterých mu byla srážena daň zálohou, je povinen podat daňové přiznání, pokud měl pouze zaměstnání po sobě jdoucí, pak může požádat posledního zaměstnavatele o roční zúčtování daně

b) pracoval za autorský honorář?

Příjmy z autorských práv jsou definovány jako příjmy z jiné výdělečné činnosti a pokud z nich nebyla daň vybrána srážkou (příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů a televize do 7 000 Kč) je nutné tyto příjmy uvádět do daňového přiznání.

c) pracoval na hlavní pracovní poměr

Pokud pracoval pouze u jednoho zaměstnavatele nebo u několika po sobě jdoucích, pak povinnost podávat přiznání nemá

3. Jaké daňové zvýhodnění mají studenti oproti nestudujícím zaměstnancům?

Ve smyslu daňového zvýhodnění daně z příjmu fyzických osob je zvýhodnění pouze ve formě slevy na dani za poplatníka a rok ve výši 4 020 Kč pro roky 2010 i 2011.

4. Má student povinnost platit sociální a zdravotní pojištění. Za jakých okolností ano a kdy ne?

V souvislosti s provozováním samostatně výdělečné činnosti je i student povinen se přihlásit u příslušné správy sociálního zabezpečení a nahlásit tuto skutečnost u své zdravotní pojišťovny, sociální a zdravotní pojištění pak platí z dosaženého daňového základu. Pokud je jeho příjmem závislá činnost, pak sociální a zdravotní pojištění hradí zaměstnavatel v návaznosti na typ pracovního poměru

5. Jak postupovat, aby student zaplatil na daních co nejméně? Jaká smlouva se mu nejvíce vyplatí?

Obecně je daňově nejvíce výhodné samostatně výdělečná činnost (využití paušálních výdajů 50 %, nižší základ po soc. a zdr. pojištění), z pracovních poměrů pak dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti do 2 000 Kč, tyto smlouvy však mají svá omezení vyplývající ze zákoníku práce.

Představení firmy VGD

Česko-belgická společnost poskytující služby v oblastech auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství. Je součástí mezinárodní skupiny VGD, působící celkem ve 23 kancelářích v Belgii, Lucembursku, Německu, Polsku, České republice, Maďarsku a na Slovensku. Mezi jejími klienty nejsou pouze velké mezinárodní společnosti, ale rovněž rodinné firmy, úřady místní samosprávy, neziskové organizace a jednotlivci.

6. Komu je nutné předložit potvrzení o studiu? Zaměstnavateli, finančnímu úřadu…?

Potvrzení je nutné doložit tomu, kdo provádí roční vypořádání daňové povinnosti, v případě zaměstnání pak zaměstnavateli i v průběhu kalendářního roku pro uplatnění poměrné měsíční slevy na dani.

7. Plynou pro studenty nějaké výhody v placení zdravotního a sociálního pojištění?

Pro studenty není stanoven minimální vyměřovací základ, to znamená, že v případě zdravotního pojištění student zaplatí jen podle skutečného daňového základu, v případě sociálního pojištění pak při nedosažení poloviny minimálního vyměřovacího základu nemá povinnost platit sociální pojištění.

8. Jaké dokumenty potřebují studenti k vyplnění daňového přiznání?

Především potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatelů, podklady pro stanovení základu daně při samostatně výdělečné činnosti a ostatních příjmů, doklady prokazující nárok na snížení základu daně případně slevu na dani (potvrzení o studiu, potvrzení o úrocích na bydlení, důchodové a životní pojištění apod.).

9. Jaké další slevy na dani může student uplatnit?

Ostatní slevy student uplatňuje jako ostatní poplatníci - základní slevu na dani ve výši 24 840 Kč pro rok 2010 a 23 640 Kč pro rok 2011, dále pak slevu na manželku s příjmy do 68 000 ve výši 24 840 Kč, slevu na dítě (daňové zvýhodnění) 11 604 Kč apod.

10. Co když student podniká - jak si vypočítá daně a pojištění?

Výpočet daňového základu je pro studenty stejný jako u ostatních poplatníků, ze součtu daňových základů a po uplatnění položek snižujících daň (úroky z úvěru na bydlení, penzijní a životní připojištění) se vypočte daň ve výši 15 %. Od této vypočtené daně jsou pak odečteny slevy na dani tak na poplatníka, studenta, dítě a podobně. Teprve výsledná daň je splatná na účet FÚ.

11. Co se rozumí slovem "student" - platí slevy na dani např. i pro studujícího nad 26 let?

Zákon o daních z příjmů definuje studenta v § 35ba odst. 1) písm. f) jako poplatníka, který "po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba uvedená podle zvláštních právních předpisů pro účely státní sociální podpory."

12. Do kdy musí student podat daňové přiznání a co k jeho vyplnění potřebuje? Do kdy musí podat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ?

Daňové přiznání podávají poplatníci do 31. 3. následujícího roku, pokud student zmocní daňového poradce a plná moc je uložena u správce daně do 31. 3., pak je termín pro podání daňového přiznání 30. 6., připadne-li toto datum na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, pak je termín pro podání první následující pracovní den.

Více na www.vgd.cz

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější