Kdy musí studenti podat daňové přiznání.

Kdy musí studenti podat daňové přiznání.

Většina studentů daňové přiznání nepodává, ale někteří to podle zákona udělat musí. Někdy se také podání vyplatí, protože dostanete část, nebo celou daň zpět. Ve spolupráci s Janou Bartyzalovou z KPMG Česká republika jsme pro vás sepsali odpovědi na ty nejdůležitější otázky.

Ve kterých případech si musí studenti podat daňové přiznání za rok 2013?

Na studenta se vztahují stejné podmínky pro podání daňového přiznání jako na ostatní poplatníky. Povinnost mu tedy vzniká v případě, že bude mít – kromě příjmů, které jsou od daně osvobozené, nebo které podléhaly srážkové dani podle zvláštní sazby daně (například dividendy z České republiky, příjem ze závislé činnosti podléhající srážkové dani) – další příjmy vyšší než 15 000 korun za rok. Daňové přiznání musí student podat i tehdy, když má ztrátu z podnikání.

Pokud měl student v roce 2013 příjmy jenom ze závislé činnosti od jednoho nebo postupně od více zaměstnavatelů, u kterých podepsal na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani (tzv. růžový tiskopis), musí podat daňové přiznání jenom v případě, že jeho další příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, kapitálové příjmy, příjmy z pronájmu nebo ostatní příjmy (například z příležitostných činností nebo příležitostného pronájmu) přesahují částku 6 000 korun ročně.

Do limitu 6 000 korun se nezahrnují příjmy, které jsou od daně osvobozené (např. ostatní příjmy dle § 10 zákona o daních z příjmů až do částky 20 000 korun ročně) a příjmy, které jsou zahrnuté do samostatného základu daně podléhajícího srážkové dani (např. by se mohlo jednat o příjmy studentů coby autorů za příspěvky do novin, časopisů a televize do částky 7 000 korun měsíčně nebo i o příjem ze závislé činnosti do částky 5 000 korun měsíčně, který podléhal zdanění srážkovou daní, za předpokladu, že student u tohoto zaměstnavatele nepodepsal zmíněný růžový tiskopis).

Měl-li však student v minulém roce příjem z několika zaměstnání souběžně a příjem z některého z nich nebyl zdaněn srážkovou daní, povinnost podat daňové přiznání mu vznikne, i když nebude mít žádné další příjmy.

Daňové přiznání je také povinen podat vždy, když chce uplatnit nezdanitelnou část základu daně (například úroky z hypotečního úvěru, dary apod.).

Jak se dotknou studentů změny u srážkové daně?

Od 1. ledna 2014 se u příjmů ze zaměstnání zvyšuje limit pro zdanění příjmů zvláštní sazbou daně z dosavadních 5 000 na 10 000 korun. Tento postup však bude možné nově použít výhradně na příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce a pouze u těch zaměstnanců, kteří u zaměstnavatele nepodepíší prohlášení k dani. Zvyšuje se také limit pro uplatnění srážkové daně u autorských honorářů – i ten se sjednotí na částce 10 000 korun měsíčně od jednoho plátce.

Novinkou však je, že za zdaňovací období roku 2014 takto zdaněné příjmy bude možné zahrnout do daňového přiznání a sraženou daň si započíst na konečnou daňovou povinnost. Doposud to možné nebylo a sražená daň byla daní konečnou. Student si tak bude moct v rámci daňového přiznání uplatnit daňové slevy – tj. základní slevu na poplatníka a slevu na studenta. V některých případech  se tak může stát, že se studentům bude sražená daň buď celá, nebo její část na základě podaného daňového přiznání vracet.

Jaké jsou pro studenty nejdůležitější změny v daňových přiznáních od tohoto roku?

Pozitivní změnou je i nová úprava ve zdaňování příjmů žáků a studentů za práci z praktického vyučování. Tyto příjmy jsou od 1. ledna 2014 osvobozeny na straně žáků a studentů od daně z příjmů i od odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Do kdy musíte podat daňové přiznání

Do 1. dubna 2014. Jestli vám dělá přiznání daňový poradce, máte čas do 1. července 2014, ale musíte do 1. dubna tuto skutečnost sdělit finančnímu úřadu.

Jak a kde se podává

Papírový tiskopis si můžete vytisknout, nebo vyplnit přímo na finančním úřadě. Dále je možné podat přiznání elektronicky, a to i přesto, že nevlastníte elektronický podpis. Takto odeslané daňové přiznání však musíte potvrdit do 5 dnů na finančním úřadě.

Daňový tiskopis

http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu

Daňová kalkulačka

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/iz-danove-kalkulacky/DK_DPF_2013.xlsx

Další informace najdete na stránkách Finanční správy

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/dotazy-a-odpovedi/aktualne-k-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-za-zdanovaci-obdobi-2013-2688

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější