dívka - otazník - ilustrační foto

Nebuďte na svůj problém sami. Jak vám pomůžou poradenská centra vaší vysoké školy?

Vysokoškolské studium s sebou může přinášet obtíže, na jejichž překonání by člověk neměl být sám. Pomocnou ruku vám mohou podat rodiče a další blízké osoby, ale také poradenské centrum na vysoké škole. Víte, s jakými problémy se můžete na jednotlivé poradny obrátit?

Vysokoškoláci mají většinou povědomí o existenci poradenského centra na vysoké škole, kterou studují. V rámci jednotlivých poraden se jim v případě potřeby dostane pomoci s nejrůznějšími problémy. ,,Do pedagogicko-psychologické poradny jsem se vydala v posledním ročníku bakalářského studia, tedy ve fázi, kdy jsem se rozhodovala, kudy povede moje další cesta. Věděla jsem, že chci studovat, ale nevěděla jsem co. Rozhodovala jsem se mezi dvěma úplně odlišnými obory. Dilema mi pomohla vyřešit psycholožka v poradně, která pomocí různých pedagogických technik podrobně rozebrala moji osobnost. Doporučila mi, na jaký obor se více hodím a který bude do budoucna perspektivnější. V poradně dokázali uspořádat chaos, který jsem v sobě měla," říká třiadvacetiletá Lucie. Studenti ale někdy váhají, jestli se na poradnu mají obrátit. Mají totiž například pocit, že by se svým problémem obtěžovali, a také si nejsou úplně jisti, zda jim vůbec lidé v poradně mohou pomoci.

Slečna ve stresu
work
Osobní příběhy studentů aneb nejlepší wake-up call
11. 2. 2018
3 minuty k zamyšlení

Ve Studentě moc dobře víme, že nejhorší, co může člověk, který se potýká s nějakým problémem, udělat, je trápit se bez pomoci dál. Rozhodli jsme se proto oslovit různé poradny na vysokých školách a požádali jsme je, aby nám zodpověděly dvě otázky - s jakými problémy se na ně mohou studenti obracet a s jakými jim pomáhají nejčastěji. Přinášíme vám jejich odpovědi:

Psychologická poradna

PhDr. Zuzana Hubinková, Ph.D.: ,,Akademická psychologická poradna při Akademickém centru fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze nabízí individuální poradenství studentům a zaměstnancům, kteří se ocitnou v osobních potížích, potřebují lépe zvládat studijní či pracovní zátěž nebo se chtějí lépe zorientovat sami v sobě a snaží se rozvíjet svou osobnost a schopnosti. Poradenské služby jsou poskytovány našim a zahraničním studentům, případně absolventům, a to bezúplatně. Nejčastěji se na nás studenti obracejí s problémy se studiem, mezi něž patří náročnost studia, stres ze zkoušek a prezentací, odkládání studijních povinností nebo ztráta motivace ke studiu. Při individuálním pohovoru se mnohdy ukážou studijní problémy jako zástěrka daleko závažnějších problémů, které velmi často způsobují celkovou nepohodu studenta danou například problematickým sebepojetím, rodinnými a vztahovými problémy, ale také velmi často souvisí s jejich primárními psychickými obtížemi, například s úzkostí."

Právní poradna

JUDr. Bc. Jan Podola Ph.D.: ,,V rámci Informačního a poradenského centra Západočeské univerzity v Plzni jsou mimo jiné poskytovány služby z oblasti právní, výhradně však uchazečům o studium, studentům a dalším osobám, pokud jde o jejich studium a jejich uplatnění v praxi. Výše uvedené osoby se na nás nejčastěji obracejí s dotazy ohledně možnosti přijetí ke studiu, poplatků za studium, stipendií nebo možnosti přerušit studium. Ptají se také na podmínky, za jakých hrozí ukončení studia, jak se rozhoduje o právech a povinnostech studenta, co to je rozhodnutí, jak se doručuje a kdy je v právní moci. Vykládáme i další vnitřní předpisy univerzity."

Foto: Unsplash.com

Kariérní poradna

Ing. Jitka Štenclová: ,,Smyslem Kariérního centra Masarykovy Univerzity je pomoci studentům a čerstvým absolventům této univerzity najít odpovědi na otázky ohledně budoucí kariéry. Zájemci o individuální konzultaci se na naše poradce mohou obrátit například kvůli problémům s orientací na trhu práce, nerozhodnosti ohledně budoucího povolání, nutnosti určit si svůj další rozvoj, potřebě zjistit, kde a jak si hledat práci, či informace o výběrovém řízení. Stejně tak dokážeme pomoci s určením, jaký typ práce či pozice by pro ně byly vhodné. V rámci poradenských služeb také nabízíme konzultace CV, motivačních dopisů nebo profilů v kariérním portálu JobCheckIN. Za uplynulý rok studenti naše poradenské služby využívali zejména pro nalezení správného kariérního směřování, nastavení priorit, určení si konkrétních kroků a strategií, či kvůli obavám z nového studia anebo nástupu do práce. Nejvíce studentů řešilo, že mají více možností uplatnění a nemohou se rozhodnout, kterou zvolit. Na druhou stranu se objevili ale i tací, kteří měli pocit, že vůbec neví, kam se vydat dál, co dělat po dokončení studií."

Studijní poradna

Mgr. Taťána Cihlářová: ,,Ve studijní poradně Centra informačních a poradenských služeb ČVUT pomůžeme zájemcům o studium na naší vysoké škole při výběru fakulty a oboru, při přípravě na přijímací zkoušky a studium. Začínajícím studentům usnadníme orientaci v neznámém studijním prostředí a při řešení nových situací a problémů spojených s náročným studiem. Pomoc nabízíme studentům při překonávání krize i v průběhu studia, kdy se dostanou do svízelných a pro ně neřešitelných situací. Poskytneme jim i informace o možnostech přestupu a dalších studijních a vzdělávacích možnostech. Nejčastější studijní problémy jsou spojené s neúspěšným studiem, kdy řešíme příčiny a možnosti, jak se k nim postavit:  změnit studijní návyky a přístup ke studiu, změnit obor nebo školu, jít jinou cestou. Pomáhám především studentům, aby sami přišli na možnosti řešení krize, ve které se ocitli."

Sociální poradna

Mgr. Markéta Pešťáková: ,,V sociální poradně Poradenského centra Univerzity Hradec Králové pomáháme studentům v náročných situacích jejich života, motivujeme je při jejich řešení a poskytujeme jim dostatečnou podporu a potřebné informace. Nejčastěji se na nás studenti obracejí s problémy, které se týkají nájemních a podnájemních smluv, sporů s vlastníky nebo nevrácených kaucí. Mnohdy s námi řeší také dluhovou problematiku. Někteří studenti totiž pocházejí z rodin, které jsou v dluhové pasti, a někdy tak musí svým rodičům finančně vypomáhat, bohužel i tím, že si vytvoří sami dluh. Jiní si zase půjčili sami, například na notebook nebo mají dluh na zdravotním pojištění či za jízdu bez jízdního dokladu. Další v pořadí je pak sociálně-právní problematika, v rámci které se studenty řešíme výživné nebo dávky v hmotné nouzi."

Foto: Unsplash.com

Duchovní poradna

Ing. ThMgr. Vladimír Slámečka, Ph.D.: ,,Duchovní poradna ČVUT je určena nejen našim studentům, ale všem členům akademické obce a po domluvě i jiným zájemcům, např. rodinným příslušníkům našich studentů. Klienti se na mě mohou obrátit jednak v ryze náboženských otázkách, třeba kvůli zpovědi nebo individuální přípravě ke křtu, či k manželství a biřmování, dále v obecně duchovních otázkách nebo v otázkách psychologického rázu, kde je pro ně důležitý rozhovor s knězem. Většina klientů se mnou řeší otázky na pomezí duchovního vedení a psychologického rozhovoru, zejména z oblasti vztahů, například tedy otázky týkající se partnerství, problematické vztahy s rodiči, spolužáky či kolegy na pracovišti nebo problematiku sebepřijetí studentů s odlišnou sexuální orientací."

,,Často se objevuje, že za problémem se studiem nebo problematickými vztahy s okolím je skryto příliš mnoho času stráveného u počítače. Velkým problémem se stále častěji stávají počítačové hry. Tito studenti pak mají velké komunikační problémy a práce s nimi v poradně je dlouhodobá," říká vedoucí Centra informačních a poradenských služeb (CIPS) ČVUT Mgr. Taťána Cihlářová a dodává ,,Studenti, kteří mají problémy s časem, který tráví u počítače a zejména u počítačových her, mohou využít náš projekt na webu CIPS, který se zabývá prevencí závislosti na počítači a počítačových hrách u studentů ČVUT."

Nebojte se oslovit jednotlivé poradny a centra na vaší vysoké škole :).

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější