I studenti musí podat daňové přiznání! Týká se to právě vás?

I studenti musí podat daňové přiznání! Týká se to právě vás?

Studenti mají také povinnost podávat daňové přiznání. Ne všichni a ne vždy, ale možná právě vám se to finančně vyplatí. Studenta ve spolupráci s Jiřím Talknerem ze společnosti VGD přináší odpověď na 11 zásadních otázek o studentech a daních.

1. Ve kterých případech si musí i studenti podat daňové přiznání?

Student podává přiznání stejně jako ostatní poplatníci – pokud má souběh zaměstnání, ze kterých je mu daň srážena zálohou na daň nebo pokud měl během roku ostatní příjmy, které jsou předmětem daně a přesáhly 15.000 Kč a nejsou od daně osvobozeny:

a) příjmy z podnikání

b) příjmy z kapitálového majetku – úroky z úvěrů a půjček, prodej akcií apod.

c) příjmy z pronájmu

d) ostatní příjmy převyšující částku 20.000 Kč

2. Co když měl student během roku více kratších brigád na DPP či DPČ?

Pokud měl souběh zaměstnání, ze kterých mu byla srážena daň zálohou, je povinen podat daňové přiznání, pokud měl pouze zaměstnání po sobě jdoucí, pak může požádat posledního zaměstnavatele o roční zúčtování daně.

3. Jak postupují studenti, kteří dostávají za svou práci autorský honorář?

Příjmy z autorských práv jsou definovány jako příjmy z jiné výdělečné činnosti a pokud z nich nebyla daň vybrána srážkou (příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů a televize do 7 000 Kč) je nutné tyto příjmy uvádět do daňového přiznání.

4. Někteří pracují i na hlavní pracovní poměr, jak oni vyplní přiznání?

Pokud pracovali pouze u jednoho zaměstnavatele nebo u několika po sobě jdoucích, pak povinnost podávat přiznání nemají.

5. Jaké mají studenti daňové výhody?

Ve smyslu daňového zvýhodnění daně z příjmu fyzických osob je zvýhodnění pouze ve formě slevy na dani za studenta a rok ve výši 4 020 Kč.

6. Má student povinnost platit sociální a zdravotní pojištění. Za jakých okolností ano a kdy ne?

V souvislosti s provozováním samostatně výdělečné činnosti je i student povinen se přihlásit u příslušné správy sociálního zabezpečení a nahlásit tuto skutečnost u své zdravotní pojišťovny, sociální a zdravotní pojištění pak platí z dosaženého daňového základu. Pokud je jeho příjmem závislá činnost, pak sociální a zdravotní pojištění hradí zaměstnavatel v návaznosti na typ pracovního poměru.

7. Plynou pro studenty nějaké výhody v placení zdravotního a sociálního pojištění?

Pro studenty není stanoven minimální vyměřovací základ, to znamená, že v případě zdravotního pojištění student zaplatí jen podle skutečného daňového základu, v případě sociálního pojištění pak při nedosažení poloviny minimálního vyměřovacího základu nemá povinnost platit sociální pojištění.

8. Jaké dokumenty potřebují studenti k vyplnění daňového přiznání?

Především potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatelů, podklady pro stanovení základu daně při samostatně výdělečné činnosti a ostatních příjmů, doklady prokazující nárok na snížení základu daně případně slevu na dani (potvrzení o studiu, potvrzení o úrocích na bydlení, důchodové a životní pojištění apod.).

9. Jaké další slevy na dani může student uplatnit?

Ostatní slevy student uplatňuje jako ostatní poplatníci – základní slevu na dani ve výši 24.840 Kč pro rok 2012, dále pak slevu na manželku s příjmy do 68.000 ve výši 24.840, slevu na dítě (daňové zvýhodnění) 13.404 Kč apod.

10. Do kdy musí student podat daňové přiznání a co k jeho vyplnění potřebuje?

Zjednodušeně lze říci, že daňové přiznání podávají poplatníci do 1. 4. následujícího roku, pokud student zmocní daňového poradce a plná moc je uložena u správce daně do 1. 4. pak je termín pro podání daňového přiznání 30. 6., připadne-li toto datum na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, pak je termín pro podání první následující pracovní den.

11. Kdo je považován za studenta?

Status studenta mají ti, kteří studují vysokoškolský obor v prezenční formě studia a nepřesáhli 26 let věku (28 let v případě doktorských programů v prezenční formě).

Nevíte si rady? Obraťte se na profesionály

Společnost VGD je profesionální organizací působící v oblasti auditu, účetnictví, daňového a finančního poradenství, oceňování a mezd, která svým klientům nabízí komplexní řešení jejich potřeb. V České republice pracuje ve třech kancelářích v Praze, Liberci a Olomouci 100 zaměstnanců. Firma je součástí mezinárodní skupiny VGD, působící celkem ve 23 kancelářích v Belgii, Lucembursku, Německu, Polsku, České republice, Maďarsku a na Slovensku. Informace o aktuálních pracovních pozicích na www.vgd.eu

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější