Co znamenají akademické tituly?

Co znamenají akademické tituly?

Všichni znají tituly jako bakalář, inženýr, magistr atd. Kromě nich ale existuje i spousta dalších titulů, které již nejsou tak známé, ale přesto se s nimi ještě dnes můžete setkat. Věděli jste například, že existuje i speciální titul udělovaný kdysi na Vysoké škole politické?

Titul bakalář zná dnes téměř každý. Kromě klasického bakalářského titulu ale můžete získat i tzv. bakaláře umění - BcA., který je udělován absolventům uměleckých vysokých škol, jako jsou výtvarné, divadelní nebo hudební školy. Obdobná je situace i u magisterského titulu. Absolvent vysoké školy s uměleckým zaměřením získává titul MgA. po absolvování magisterského programu.

MUDr., tedy doktor medicíny, je také všeobecně známý. V oblasti zubního lékařství jej ale v roce 2004 nahradil titul MDDr., který je dnes udělován všem zubařům.

Pokud se rozhodnete studovat teologickou fakultu, můžete získat 3 různé druhy titulů. Tím prvním je ThLic., což je titul označující licenciáta teologie. Ten se udílí všem magistrům po absolvování studia na teologické fakultě. Jejich obor ale musí být náboženského směru a navíc musejí vykonat příslušnou zkoušku. Často bývá tento titul spojen i s vyznáním víry před velkým kancléřem fakulty.

Titul ThDr. je udělován všem absolventům magisterského studia na teologické fakultě, kteří složí příslušnou zkoušku. Tento titul se neváže na konkrétní obory, ani na vyznání víry. Ti, kteří se rozhodnou pokračovat dále, obdrží po absolvování doktorského studia titul Th.D., což je ekvivalent známějšího Ph.D.

Tituly ThDr. a Th.D. však v některých případech mohou působit zmatky. Před rokem 1990 byl ThDr. udělován absolventům doktorského studia, zatímco dnes je udělován absolventům magisterských oborů. V současné době tak tento titul označuje různou kvalifikaci podle toho, v jakém roce kdo absolvoval.

Kromě toho existují v České republice i čestné tituly. Jedním z nich je titul Dr.h.c. - čestný doktor. Ten je udělován za zásluhy o vědu, stát, apod. většinou známým osobnostem v daném oboru.

Dalším čestným titulem je emer. prof. - emeritní profesor. Často jej dostávají profesoři, kteří odcházejí do důchodu, ale chtějí se dále podílet na vědecké práci fakulty.

S těmito tituly se setkáte i přes to, že se již neudílejí

Existují i další tituly, se kterými se můžete setkat, ale v současné době se již v České republice neudílejí. Mezi ně patří například:

RSDr. - doktor sociálně-politických věd. Tento titul se udílel absolventům Vysoké školy politické a byl hojně používán za minulého režimu.

MSDr. - doktor stomatologie byl udílen pouze krátce a jen do roku 1966 na Lékařské fakultě UK. V současné době je nahrazen titulem MDDr. - doktor zubního lékařství.

CSc. - kandidát věd. Jedná se o vědeckou hodnost nižšího stupně. V roce 1998 se jeho udílení zastavilo a dnes je běžně nahrazen známým Ph.D.

DrSc. - doktor věd. Tento titul označuje vědeckou hodnost vyššího stupně a byl udílen až do roku 2001. Oficiální náhrada za tento titul není dodnes stanovena. Neoficiální náhradu představuje titul DSc., který však uděluje pouze Akademie věd.

PhMr. - magistr farmacie, byl dříve udílen všem magistrům, kteří absolvovali vysokoškolský obor se zaměřením na farmacii. Dnes je nahrazen známějším PharmDr.

PaedDr. - doktor pedagogiky, byl udělován absolventům pedagogických oborů. Dnes je běžně nahrazen titulem PhDr.

Text: Veronika Doskočilová

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější