zemědělství, mladí

Peníze v zemědělství: Dotace, rozvoj venkova i platby mladým

Český venkov už dávno není jen o zemědělství. Mimo městská sídla sice momentálně žije asi 3,5 milionů lidí, nicméně zaměstnanost v zemědělství je jen cca 100 000 tisíc pracujících. Dle Zelené zprávy MZ z roku 2016 je počet agropracovníků stabilizovaný, ale kde se budou zemědělci rekrutovat za 5-10 let, se tak úplně neví. Jak motivovat mladé zemědělce? Dotacemi? Penězi? Rozvojem? Asi jo...

Vše začíná penězi a fondem

O vyplácení dotací a plateb se v České republice stará Státní zemědělský intervenční fond. Ten je akreditovanou platební agenturou přerozdělující finance tekoucí jak z EU, tak z národních zdrojů. Fond má tak na svědomí výplatu skoro všech finančních podpor spjatých se zemědělským sektorem, včetně tzv. přímých plateb, dotací z Programu rozvoje venkova i národních dotací vynaložených na boj s kůrovcem v lesích nebo na boj se suchem.

Omlouváme se, požadovaný obsah nelze zobrazit...

Zemědělství, drahá to věc

Evropské zemědělství je poměrně nákladná věc. V rozpočtu EU pro období 2014-2020 je pro zemědělství (respektive pro tzv. Společnou zemědělskou politiku zemí EU) vyhrazeno přibližně 38 % souhrnného rozpočtu EU. Celková částka se pak pohybuje kolem hodnoty 408,31 miliard €. Čeští zemědělci mohou z evropského agrokoláče čerpat hned několik finančních podpor.

Společná zemědělská politika

Nejstarší politika EU vznikla již v 50. letech, aby podpořila produkci potravin ve válkou roztřesené Evropě a aby umožnila volný a férový obchod se zemědělskými produkty. V dnešní době má podobu dotací, které mohou evropští zemědělci získávat prostřednictvím přímých plateb nebo z programů zaměřených na rozvoj venkova.

Hlavním smyslem společné zemědělské politiky je produkce kvalitních potravin s ohledem na životní prostředí. Politika také usiluje o zvyšování životní úrovně zemědělců - dává jim jistotu stálého finančního příjmu a podporuje jejich investice v sektoru. Čím dál více se také zaměřuje na financování mladých začínajících zemědělců či moderních technologií.

Nejrozšířenější z podpor je Jednotná platba na plochu (tzv. SAPS). Mohou ji dostat zemědělci, kteří se starají minimálně o 1 hektar (čtvrtku Václaváku) orné půdy, travního porostu, vinice, chmelnice, ovocného sadu či jiných plodin. Pokud ale platbu na účet chcete, musíte zároveň dodržovat podmínky dobrých přístupů k přírodě (a to je v časech klimatické změny jednoznačně dobře).

Dotační možnosti nekončí…

Kromě Jednotné platby mohou agrárníci čerpat i platby za tzv. Greening (ozelenění). Tahleta platba je ovšem podmíněna využíváním postupů velice příznivých pro klima a životní prostředí. Nárok na ni mají pouze zemědělci pěstující různé druhy plodin a zároveň disponují na svých hospodářstvích plochami pro tzv. ekologický zájem (např. krajinné prvky).

Dále je poskytována i tzv. VCS podpora (tedy dobrovolná podpora vázaná na produkci), kterou fond poskytuje pouze odvětvím a regionům, které čelí hospodářským, sociálním nebo environmentálním obtížím. Fond dále přerozděluje i tzv. PVP (přechodnou vnitrostátní podporu) sloužící k dorovnání znevýhodnění oproti plnému systému přímých podpor ve starých zemích EU, a VDJ platbu (velkou dobytčí jednotku) podporující živočišnou výrobu. Pro představu kolik činí jednotlivé platby na hektar, případně na kusy zvířat, mrkněte na tabulku sazeb pro rok 2018 zde.

mladý zemědělec
life
Pro peníze do zemědělství nelez. Jenže bez mladých zemědělců to půjde stěží
26. 11. 2018
3 minuty o zemědělství

Rozvoj venkova! Aneb peníze na kvalitu života mimo město

Pokud máte v plánu se za zemědělstvím stěhovat na venkov, a přitom dávat českou krajinu do pořádku i zlepšovat v obci hospodářskou situaci, čeká na vás možnost využít dotace z Programu rozvoje venkova do českého zemědělství. Za 7 let se v programu nashromáždí více než 96 miliard korun (v rozpočtovém období 2014-2020).

Cíl programu je více než jasný - zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství, investice do konkurenceschopnosti a inovací, ale i obecný rozvoj venkovských ekonomických aktivit cílených na zvýšení hospodářského růstu. Už máte agronápad? Tak šup šup do zemědělství! Protože je tady i podpora vstupu mladých lidí do zemědělství

Dotace pro mladé zemědělce!

Pokud jste mladý člověk (mezi 18 a 40 rokem života) a uvažujete o podnikání v agrosektoru, je zde určitá dobrá až vynikající zpráva. Hned ze začátku máte nárok na zemědělskou dotaci pro mladé zemědělce v celkové hodnotě 45 000 € (něco málo přes milion českých peněz). Jestli do zemědělství skutečně chcete a lákají vás dotace, projekty i byrokracie hoďte očky po webu eagri.cz, Portálu farmáře, nebo alespoň po téhle debatě s Anetou Zachovou z EURACTIV.cz a Davidem Brožem, prezidentem Společnosti mladých agrárníků.

Omlouváme se, požadovaný obsah nelze zobrazit...

P.S. Tak co? Už si balíte směr venkov?

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější