Studentka pracující u počítače

Vysokoškoláci, jaké peníze můžete v průběhu studia získat?

Spousta vysokoškoláků počítá během svých studentských let každou korunu. Práce na plný úvazek v mnoha případech nepřipadá z časových důvodů v úvahu, a tak jsou odkázáni na výdělek z brigád, příjem z práce na poloviční úvazek nebo na peníze, které dostanou od rodičů. Mnozí ale zapomínají na peněžní podporu, kterou jim mohou poskytnout různé organizace, nebo dokonce přímo vysoká škola, kterou studují. Připravili jsme proto pro vás průvodce nejrůznějšími možnostmi, jak můžete po splnění určitých podmínek získat finance na studium u nás i v zahraničí a na vaše další výdaje.

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů se v jedné ze svých částí věnuje stipendiím, která mohou vysokoškolští studenti během svého studia získat. Přiznávají jim je vysoké školy nebo jednotlivé fakulty podle stipendijního řádu. Kromě těchto stipendií jsou každoročně udělovány různé ceny a vysokoškolské vzdělávání studentů podporují i nadace. Pojďme se podrobněji věnovat jednotlivým druhům finanční podpory, které můžete během vašeho studia získat.

Prospěchové stipendium

Studenti s nejlepšími studijními výsledky mohou získat prospěchové stipendium, které je jim přiznáno zpětně, tedy za předcházející úsek jejich studia, případně v prvním úseku studia navazujícího magisterského programu za studijní výsledky v předcházejícím bakalářském studijním programu. Podmínky pro jeho udělení si určuje každá vysoká škola nebo fakulta sama, pokud ho ale chcete získat, vaše známky by měly být logicky co nejlepší. Dalším rozhodujícím kritériem bývá i počet získaných kreditů a složených zkoušek. Výši stipendia stanovuje vedení fakulty. Podrobnější pravidla pro přiznání tohoto stipendia i jeho konkrétní výši najdete ve stipendijním řádu a dalších předpisech vaší vysoké školy nebo fakulty. Držíme vám palce, ať ho za nadcházející akademický rok 2017/2018 získáte.

Ubytovací stipendium

Studium mimo místo vašeho bydliště s sebou přináší spoustu výdajů. Část vynaložených peněz na ubytování a dopravu se vám ovšem může vrátit, a to formou tohoto stipendia. Podmínky pro jeho přiznání, jeho výši, způsob podávání žádostí, konkrétní termíny jejich podávání a další náležitosti naleznete ve stipendijním řádu a v předpisech vaší vysoké školy nebo fakulty. Požadavky škol vycházejí především z Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám, která vydává ministerstvo. Na ubytovací stipendium má tak například nárok student, který studuje v prezenční formě studia, v žádném ze souběžně studovaných studijních programů nepřesáhl standardní dobu studia a nestuduje v okrese výuky, kde má trvalé bydliště nebo v Praze, pokud má trvalé bydliště v Praze.

Stipendium na podporu ubytování tak získáte po splnění určitých podmínek, ať už bydlíte na koleji, privátu nebo do školy denně dojíždíte. Na většině českých vysokých škol si ovšem musíte o ubytko v předem daném termínu zažádat, na což spousta studentů zapomíná. Podívejte se proto co nejdříve na stránky vaší školy nebo fakulty a zjistěte si, zda musíte podávat žádost o ubytovací stipendium, nebo vám bude přiznáno automaticky. V prvním případě si rovnou najděte termín, do kdy musíte tuto žádost odevzdat a dané datum si zapište do diáře a pořádně si ho zvýrazněte!

Foto: Studenta

Sociální stipendium

Toto stipendium je určeno pro vysokoškolské studenty, kteří se ocitnou v tíživé finanční situaci, kdy jejich rodina nemá příjem vyšší než 1,5 násobek životního minima. Měsíční výše stipendia činí jednu čtvrtinu základní sazby minimální mzdy za měsíc, což k 1. lednu letošního roku znamenalo 2 750 korun měsíčně. Studenti prokazují svůj nárok na sociální stipendium vysoké škole písemným potvrzením, které jim na jejich žádost vydá příslušný úřad. Podrobnější podmínky pro přiznávají a vyplácení tohoto stipendia najdete ve stipendijním řádu a v dalších předpisech vaší vysoké školy nebo fakulty.

Foto: Studenta

Na tomto místě je ještě vhodné zmínit několik sociálních dávek, na které máte za určitých podmínek nárok. Pokud příjem vaší rodiny nepřesáhne 2,4násobek životního minima, nedosáhli jste ještě věku 26 let, a soustavně se připravujete na budoucí povolání, máte od státu jakožto nezaopatřené dítě nárok na přídavek na dítě. Pro jeho přiznání je rozhodující hlavně potvrzení o příjmu posuzovaných osob za předcházející kalendářní rok. V současné době tato sociální dávka činí pro děti ve věku 15 až 26 let 700 korun měsíčně. Na příspěvek na bydlení má zase nárok rodina nebo jednotlivec v případě, že jim jejich nízké příjmy nestačí na pokrytí nákladů na bydlení. Žadatelé o tuto sociální dávku musejí samozřejmě splňovat několik podmínek. Jednou z nich je, že musejí být vlastníky nebo nájemci daného bytu či domu a musejí v něm mít trvalý pobyt. Další rozhodující podmínkou jsou jejich příjmy, tedy pokud jim 30 procent rozhodného příjmu (v Praze 35 procent) nestačí k pokrytí nákladů na bydlení (např. nájem, energie, vodné, stočné, odpady a vytápění), a zároveň těchto 30 procent (v Praze 35 procent) nepřesahuje normativní náklady na bydlení, které určuje stát. Podrobnější vysvětlení výše zmíněných a další rozhodujících podmínek pro získání těchto sociálních dávek včetně formulářů žádostí o ně najdete na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Účelové stipendium

Vysokoškolští studenti mohou získat i účelové stipendium, a to například v případě, že absolvují studijní program s hodnocením prospěl s vyznamenáním, s pochvalou, nebo pokud si zkrátili dobu studia oproti doporučenému časovému plánu. Dále vám může být přiznáno za ocenění na národní či mezinárodní úrovni nebo z důvodu studia a praxe v zahraničí či na podporu praxe v České republice. I u účelového stipendia ale záleží na každé vysoké škole nebo fakultě, v jakých případech a za jakých podmínek ho můžete získat. Pročtěte si proto příslušné legislativní dokumenty, které obsahují konkrétní pravidla a podmínky pro jeho přiznávání.

Doktorát – ano, nebo ne? Je věda pro vás to pravé?
Studenta
Doktorát – ano, nebo ne? Je věda pro vás to pravé?
3. 4. 2009

Doktorandské stipendium

Na doktorandské stipendium mají už podle názvu nárok studenti doktorských studijních programů prezenční formy studia, kteří nepřekročili standardní dobu studia. Průměrná výše tohoto stipendia činí v České republice 7 500 korun měsíčně. Více informací vám opět poskytne vaše vysoká škola nebo fakulta.

Cena ministra pro vynikající studenty a absolventy a za mimořádné činy studentů

Každý rok je u příležitosti výročí 17. listopadu udělena Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů, která se uděluje vynikajícím studentům nebo absolventům bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem v daném studijním programu. Dále se tato cena uděluje studentovi nebo absolventovi bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost. Návrhy na udělení této Ceny jsou podávány rektory vysokých škol a následně jsou posuzovány devítičlennou komisí. Ocenění získají diplom a věcné nebo peněžité ocenění v hodnotě do 25 000 korun. V každém kalendářním roce se uděluje maximálně deset těchto ocenění.

Projekt Univerzity

Tímto projektem Nadace The Kellner Family Foundation podporuje talentované mladé lidi, kteří si nemohou z finančních důvodů dovolit studovat na zahraničních univerzitách. Studenti z dětských domovů a ti, kteří pocházejí z jinak sociálně znevýhodněného prostředí, mohou získat prostředky i na vysokoškolské studium v České republice. Finanční granty jsou uděleny vybraným studentům na základě podané žádosti. Rozhodujícími kritérii jsou především talent, studijní výsledky, mimoškolní prospěšné aktivity a rodinná situace. Vybraní stipendisté získávají podporu na celé období bakalářského studia, každý rok si ovšem musí svou žádost obnovit. Není se ale ničeho bát. Pokud v průběhu svého studia plnili kritéria nadace, budou podporováni i nadále. Studentům z dětských domovů nebo těm, kteří žijí v sociálně znevýhodněném prostředí je většinou finanční podpora poskytována i během magisterského studia. Více informací a způsob, jak můžete o tento grant požádat, naleznete zde.

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových

Vystudovat prestižní světovou univerzitu jako Harvard, Oxford nebo Cambridge stojí spoustu peněz, které většina českých studentů nemá. Nadační fond manželů Krskových proto každý rok zaplatí školné deseti studentům, kteří byli přijati do magisterského studia technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na jedné z nejlepších univerzit na světě. Zde najdete další podmínky, seznam univerzit a přihlášku.

Foto: Studenta

Dům zahraniční spolupráce

Nabídku Domu zahraniční spolupráce můžete využít například, pokud se chcete mimo hranice naší země vzdělávat, získat odbornou praxi nebo se věnovat dobrovolnictví. Studenti totiž mohou třeba vyrazit v rámci výměnného univerzitního programu CEEPUS do některé ze zemí střední Evropy. Stipendium na stravu a ubytování v něm získáte v rámci sítí vysokých škol nebo jako tzv. freemover, tedy individuálně. Finanční podporu na studijní a vědecký pobyt v Rakousku zase můžete získat v rámci programu AKTION Česká republika - Rakousko. Spousta studentů také vyráží do zahraničí v rámci programu Erasmus+, který podporuje vysokoškolské studenty během jejich zahraničních pobytů.

Mohlo by tě zajímat

Nejnovější